Beuvink Advies en Service
basware.eu, software for Civil Engineering and Construction

 

DEMO'S

HELPDESK

CONTACT

VRAGEN (FAQ)

HOME


🖉 Mandagenregister (WKA)

In ! BasTotaal ERP kan vanuit het weekrapport direct het mandagenregister worden afgedrukt.
De (huisstijl) layout en de inhoud kan geheel aan uw wensen worden aangepast.

De kosten in het weekrapport worden ook gebruikt ten behoeve van de kostenbewaking, meer- en minderwerk, regie afrekeningen en de financiele bonnen administratie.

Enkele schermvoorbeelden:


Registratie kosten.
40 uurs controle
dagrapport en weekrapport per project
dagrapport en weekrapport per opdrachtgever
mandagenregister met sofinummer
externe bonnen
regierapportages
meerwerkoverzichten


Mandagenregister.
overzicht per project en/of per opdrachtgever
samengesteld op basis van dagrapport of weekrapport
sofinummers uit personeelsbeheer of uit de inkoopprijzen


Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA)


De Wet Ketenaansprakelijkheid is een anti-misbruikregeling. Het gaat om het misbruik dat aannemers en onderaannemers van werk kunnen maken bij de afdracht van loonbelasting/premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen. Onderstaand vindt u op de belangrijkste punten globale informatie over de Wet Ketenaansprakelijkheid.

In het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid is de hoofdaannemer hoofdelijk aansprakelijk is voor de afdracht van loonbelasting en premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen voor zijn onderaannemers. Om een vrijwaring te krijgen voor deze hoofdelijke aansprakelijkheid is de G-rekening (Geblokkeerde rekening) ontwikkeld. De G-rekening is een rekening die onder voorwaarden bij elke willekeurige bankinstelling kan worden geopend. Alle bedragen die op de G-rekening zijn gestort zijn in principe een vrijwaring voor de Wet Ketenaansprakelijkheid tot de hoogte van de storting op de G-rekening. De G-rekening is een pandovereenkomst tussen de Belastingdienst en de ondernemer. De Belastingdienst kan de bedragen op de G-rekening ervan afhalen om een eventuele vordering veilig te stellen. Indien de ondernemer een G-rekening wil openen dan moet deze aangevraagd worden bij de Belastingdienst. Daarna kan de ondernemer de G-rekening openen bij een willekeurige bankinstelling. De aanvraag voor een G-rekening duurt circa 6 weken. Een onderneming die geen personeel in dienst heeft kan geen G-rekening openen.

Wat mag worden betaald van de G-rekening. Van de G-rekening mag de ondernemer zijn loonheffing, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen betalen. Verder mag de ondernemer bedragen van zijn G-rekening doorstorten naar een andere G-rekening. Bij een eventueel te groot saldo op de G-rekening kan de ondernemer een déblokkeringsverzoek indienen bij de Belastingdienst. Na controle door de Belastingdienst krijgt de ondernemer een verklaring tot welke bedrag hij mag overboeken naar zijn vrije rekening.

Wanneer is er sprake van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Zodra er sprake is van onderaanneming is in principe de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing. Dit betekent dat u als hoofdaannemer hoofdelijk aansprakelijk bent voor de afdracht van loonheffing, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen van uw onderaannemer c.q onder onderaannemers. Zoals eerder gezegd kunt u een vrijwaarding krijgen onder bepaalde voorwaarden. Wat deze voorwaarden zijn vindt u onderstaand.

Er moet een onderaannemingscontract zijn. Deze vindt u op de kwaliteitswijzer. Het is aan te bevelen om dit contract te gebruiken omdat dit contract gecontroleerd is op de juistheid van de bepalingen en voorwaarden.

U dient bewijs op te vragen van de onderaannemer of er geen achterstanden zijn in de afdrachten naar de Belastingdienst. Deze mogen niet ouder zijn dan 3 maanden. Deze bewijzen zijn ook bekend onder de naam betalingsgedrag. U doet er verstandig aan om deze verklaring per 3 maanden op te vragen zodat u een goed inzicht heeft over de eventuele achterstanden.

De onderaannemer dient mandagenregister per week in te leveren. Een model van een mandagenregister kunt u hier downloaden. Op dit mandagenregister moeten alle namen van de werknemers staan van de onderaannemer met registratienummers of sofinummers en het aantal gewerkte uren per week. Let wel op of de namen van de werknemers overeenkomen met de werknemers die bij de onderaannemer op de loonlijst staan.

Storting op de G-rekening c.q. rechtstreekse storting naar de Belastingdienst. 

 

 

 

Er zijn twee manieren om de hoogte van het bedrag voor de G-rekening te bepalen. De eerste manier is om te storten van het gemiddelde brutoloon sociale verzekeringswetten (het SV-loon kolom 8 van de loonstaat). De eerste manier komt in de praktijd niet veel voor omdat de meeste onderaannemers dit SV-loon niet willen geven, omdat de hoofdaannemer dan een vrij goed inzicht heeft hoeveel de onderaannemer aan het werk verdient. Daarom wordt meestal gebruik gemaakt van het indicatie loonkostenbestanddeel waarover u onderstaand meer informatie aantreft.

Als de onderaannemer een prijsopgave doet zal de aannemer dienen te verlangen, dat er aangegeven wordt welk deel van de onderaanneemsom bestemd is voor het loon. Dit is noodzakelijk om later te bepalen welke bedragen op de geblokkeerde rekening gestort moet worden. Dit moet trouwens wel overeengekomen worden. Daarom is het noodzakelijk dat u een onderaannemings-contract gebruikt.

Aangezien aan de storting op de geblokkeerde rekening voor de onderaannemer in een groot aantal gevallen nadelige aspecten zijn verbonden, zal hij geneigd zijn het loonkostenbestanddeel zo laag mogelijk op te geven. De aannemer heeft er echter belang bij zo zeker mogelijk te zijn en wil dit loonkostenbestanddeel zo hoog mogelijk vaststellen. Een spanningsveld ontstaat hier waar onderhandelen is geboden. De accountant kan hier soms een bemiddelende rol spelen. Het is zeer moeilijk vaste percentages te noemen, omdat een en ander van werk tot werk verschilt. Bovendien is het zo, dat de wet het heeft over premies en belastingen terzake van het werk. Dit betekend dat pas achteraf kan worden vastgesteld hoe de werkelijk verdeling zou hebben moeten zijn. Het contract moet echter voor de aanvang van het werk gemaakt worden. Zowel (hoofd) aannemer als onderaannemer moeten dus schattingen maken. In sommige gevallen zeker geen geringe opgave.

Analyse van een aantal contracten heeft in een aantal indicatieve percentages geresulteerd, die hieronder volgen. Onvermeld blijft bijvoorbeeld heiwerk, omdat de percentages zo uiteenliepen van een aantal contracten, dat gesteld kan worden, dat hier geen "dwarsdoorsnede" te geven is. De vakbekwaamheid van de hoofdaannemer zal hem in staat moeten stellen te oordelen of de door de onderaannemer opgegeven percentages juist zijn.

Indicatie loonkostenbestanddeel in % van de onderaanneemsom
a. Metselbedrijven 90%
b. Vlechtbedrijven 45%
c. Voegbedrijven 90%
d. Schilders 68%
e. Loodgieter - elektra - cv 45-55-45%
f. Grondwerken 33%
g. Timmerbedrijven 50%
h. Stukadoors 83%
i. Staalconstructiebedrijven 50%
j. Tegelzetters 55%
k. Vloerenleggers 80%
l. Stratenmakers 45%
m. Slopers 50%
n. Dakdekkers 40%

Met sloopwerk kan zich nog een bijzonderheid voordoen. In bepaalde gevallen ontvangt de aannemer van de sloper een bepaald bedrag in plaats van het omgekeerde. Dit komt omdat een overeenkomst feitelijk uit twee componenten bestaat, te weten enerzijds het in opdracht van de (hoofd)aannemer verrichten van sloopwerk en anderzijds de verkoop van vrijkomende materialen door de (hoofd) aannemer aan de sloper. In deze gevallen is het in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid aan te bevelen twee overeenkomsten op te stellen.

Als u het loonkostenbestanddeel heeft vastgesteld dan moet u minimaal voor het jaar 2006 een percentage van 30 % over het loonkostenbestanddeel overmaken op de G-rekening. Bij twijfel doet u er verstandig aan om dit percentage te verhogen. Op grond van de voorwaarden die in het onderaannemingscontract zijn opgenomen is dit mogelijk.

Met betrekking tot de G-rekening is er een specifieke situatie waar u niet moet storten op de G-rekening. Dit betreft de situatie waarin de onderaannemer failliet is verklaard of failliet verklaard dreigt te worden. Op het moment dat u bedragen stort op de G-rekening nadat de onderaannemer failliet is verklaard gaan deze bedragen op in de boedel zodat u alsnog aansprakelijk gesteld kan worden door de Belastingdienst. In dit soort gevallen kunt u het beste rechtsstreek storten bij de Belastingdienst. Er zijn een aantal situaties dat de Wet Ketenaansprakelijkheid niet van toepassing is. Indien een ondernemer meer dan 50 % van zijn uren in de eigen werkplaats besteedt voor het vervaardigen van een product (bijvoorbeeld een trappenmaker) dan is de Wet Ketenaansprakelijkheid niet van toepassing.

Als een leverancier (van bijvoorbeeld zonneweringen) voor een geringe prijs de zonneweringen ook monteert dan is de Wet Ketenaansprakelijk niet van toepassing. Dit komt omdat de werkzaamheden van ondergeschikt belang zijn ten opzichte van de levering. Om te kunnen bepalen wat van ondergeschikt belang is, moet u een percentage arbeid hanteren van maximaal 9 % ten opzichte van de totale leverantieprijs. Bij eventuele twijfel kunt u altijd de Belastingdienst om uitsluitsel vragen.


last updated 7-9-2016 19:17:58 by WebMaSTer v2.8 Copyright © 1999-2020 BAS

web analytics